FORUM

Please or Register to create posts and topics.

Məlumat

Mülkiyyət hüququnun forma və növləri məsələləri təkcə nəzəri cəhətdən deyil, həm də praktik cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Konkret şəxsə məxsus olan əmlakın mülkiyyət hüququnun hansı forma və növünə aid olması əmlakın hüquqi rejimini və eyni zamanda mülkiyyətçinin həmin əmlaka olan sahiblik imkanları spektrini müəyyən edir.


Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası mülkiyyətin üç formasını -

  • dövlət mülkiyyəti
  • xüsusi mülkiyyət
  • bələdiyyə mülkiyyəti - formalarını təsbit etmişdir.

Bütün növlərdən olan daşınar və daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququnun subyektləri hüquqi və fiziki şəxslər, bələdiyyələr və Azərbaycan Respublikası ola bilər.