Məmmədov Qurban Cəlal oğlunun ÇIXIŞI

Paylaşın

Бакы шящяри Хятаи район Мящкямясиня

(sədrlik edən hakim: Səadət Səlimova)

 

Иддиачы: Фяряъова Айбяниз Хялил гызыnın

Etibarnamə üzrə nümayəndəsi

Məmmədov Qurban Cəlal oğlunun

Ünvanı: Bakı şəh., Həsənoğlu küç., korpus-7, ev-12, mən.-7/8

Əlaqə tel.: (050) 200-66-10, (012) 564-42-08

 

ÇIXIŞI

Иддиачы Фяряъова Айбяниз Хялил гызыnın cавабдещляр Аббасова Севинъ Зейнал гызыna, Гасымова Севинъ Елдар гызыna, mцбащися предмети барясиндя мцстягил тялябляр иряли сцрмяйян цчцнъц шяхсляр Кувалдина Полина Гавриловнаya, Бакы шящяри 40 сайлы Дювлят Нотариат Конторуna və Азярбайъан Республикасы Ямлак Мя-сяляляри   Дювлят Комитясинин Йанында Да-шынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр Хидмяти-нин Бакы шящяр Ярази Идарясиnə qarşı “йалан ягдя tərəflərin əslində nəzərdə tutduqları əqdə aid qaydalarын tətbiq oluнмасы вя онун ясасында дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя апарылмыш гейдин дяйишдирилмяси, дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш верилмяси, уйдурма ягдин етибарсыз щесаб едилмяси вя онун ясасында дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя апарылмыш гейдиййатын чыхарылмасына даир” iddia ərizəsi üzrə mülki iş Sizin icraatınızdadır.

Həmin iş üzrə iddianın tam təmin edilməsini xahiş edirəm və iddia ilə bağlı aşağıdakıları nəzərinizə çatdırıram:

 

1. İddiaçı tərəfindən məhkəməyə təqdim edilmiş və cavabdehlə iddiaçıya münasibətdə eyni dərəcəli qohumluq münasibətində olan şahidlərin verdiyi izahatlarla tam sübuta yetirilmişdir ki, мярщум ярим Гасымов Елдар Гядир оьлу ilə birgə nikah dövründə əldə etdiyimiz mənzilin əslində cavabdeh Аббасова Севинъ Зейнал гызынa alındığı barədə Елдар Гасымовun da iştirakı ilə hər hansı qərara gəlinməmişdir.

Şahid ifadələri ilə, eyni zamanda o da sübuta yetirildi ki, cавабдещ Гасымова Севинъ Елдар гызы mübahisəli evin alınması üçün Аббасова Севинъ Зейнал гызыna heç vaxt pul verməyib və cavabdeh Аббасова Севинъ Зейнал гызы evin satılması müqabilində cavabdeh Гасымова Севинъ Елдар гызыndan pul almayıb. Bu hal, eyni zamanda cavabdehlərin məhkəmə iclasında ve rdikləri izahatları ilə də sübuta yetirilmişdir.

 

2. İddia ərizəsində də göstərildiyi kimi, iddiaçı мярщум яри Гасымов Елдар Гядир оьлу ilə birlikdə 1992-ъи илдя мцбащися предмети барясиндя мцстягил тялябляр иряли сцрмяйян цчцнъц шяхс Кувалдина Полина Гавриловнадан Бакы шящяри, Хятаи району, Ашыг Алясэяр кцчяси, ев 6, мянзил 52 цнванында йерляшян, цмуми сащяси 82,15 кв.м. олан 4 отаглы йашайыш сащясини 700 000 (йедди йцз мин) кечмиш совет рубулна алгы-сатгы йолу иля ялдя етмишlər. Щямин йашайыш сащясинин дяйярини тяшкил едян 700 000 (йедди йцз мин) кечмиш совет рублу iddiaçı və onun mərhum əri E.Q.Qasımov тяряфиnдян, П.Кувалдинайа там шякилдя юдянилмиш вя еля щямин вахтдан onlar йашайыш сащясиня сащиблик етмякля ондан истифадя етмяйя башламышlar.

Лакин, алгы-сатгы мцгавиляси, йашайыш сащясиня даир дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя апарылмыш гейд вя онун ясасында верилмиш гейдиййат вясигяси формал олараг ъавабдещ Аббасова Севинъ Зейнал гызынын адына рясмиляшдирилмишдир.

Бу факт Хятаи район Мящкямясинин 2(011)-518/2010 №-ли иш цзря 14 апрел 2010-ъи ил тарихли вя 2 (011)-2684/10 №-ли иш цзря 17 сентйабр 2010-ъу ил тарихли  гануни гцввяйя минмиш гятнамяляри иля дя мцяййян едилмишдир.

АР МПМ-нин 82.3-ъц маддясиндя тясбит олунмушдур ки, «бir mülki iş üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi ilə müəyyən edilmiş faktlar həmin işdə iştirak edən şəxslər tərəfindən başqa məhkəmə prosesində mübahisələndirilmir və yenidən sübut edilmir».

Göründüyü kimi, mübahisəli mənzilin cavabdeh Аббасова Севинъ Зейнал гызынын adına uydurma əqdlə keçdiyi artıq qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi ilə tam sübuta yetirilib.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 340-cı maddəsinə əsasən, “340.1. Uydurma əqd ona uyğun hüquqi nəticələr yaratmaq niyyəti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış əqddir. Uydurma əqd əhəmiyyətsizdir.

340.2. Yalan əqd başqa əqdi pərdələmək məqsədi ilə bağlanan əqddir. Yalan əqd əhəmiyyətsizdir. Yalan əqdə onun mahiyyəti nəzərə alınmaqla, tərəflərin həmin əqdi bağlayarkən əslində nəzərdə tutduqları əqdə aid olan qaydalar tətbiq edilir”.

3. Cavabdehin iddia müddətinin tədbiq edilməsi ilə bağlı məhkəməyə etdiyi müraciətlə bağlı isə aşağıdakı maddi hüquq normasını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm:

“C.Abdullayeva və digərlərinin şikayəti ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının 11 may 2005-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 13 aprel 2007-ci il tarixli Qərarına əsasən, “Əvvəlki MM-in 73, 74-cü maddələrində ümumi və qısaldılmış iddia müddətləri müəyyənləşdirilmişdir. Bununla belə Məcəllənin 85-ci maddəsində subyektiv hüquqların müdafiəsi ilə bağlı iddia müddətlərindən asılı olmayan tələblərin dairəsi də nəzərdə tutulmuşdur. Həmin maddənin üçüncü bəndinə görə kolxozların və kooperativ və sair ictimai təşkilatların və ya vətəndaşların qanunsuz olaraq yiyələndikləri dövlət əmlakının qaytarılması haqqında dövlət təşkilatlarının tələbləri də iddia müddəti aid edilməyən hallar sırasındadır.

Bu müddəadan görünür ki, yalnız dövlət əmlakına qanunsuz olaraq yiyələnmə zamanı onun qaytarılması üçün dövlət təşkilatlarının tələbləri iddia müddətləri ilə məhdudlaşdırılmır. Dövlət mülkiyyətilə yanaşı başqa mülkiyyət növlərinin də mövcud olmasına baxmayaraq birincinin daha təminatlı mövqedə dayanması sosialist iqtisadiyyat sistemində digərləri ilə müqayisədə ona xas olan üstünlük göstəricilərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.

Bu baxımdan əvvəlki MM-in göstərilən maddələrinin onun qüvvədən düşdüyü tarixədək (01 sentyabr 2000-ci il) yaranmış mülki hüquq münasibətlərindən əmələ gələn mübahisələrin həlli zamanı 27 noyabr 1995-ci il tarixdən qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müddəalarının nəzərə alınmadan tətbiq edilməsi ədalətli hesab edilə bilməz.

Belə ki, Konstitusiyanın 13-cü maddəsinin I və II hissələrinə əsasən Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

Konstitusiyanın 29-cu maddəsinin I və II hissələrinə görə, hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur.

Həmin normaların mahiyyəti hər bir mülki hüquq subyektinin mülkiyyət hüququnu tanımaqla bərabər onların mülki dövriyyədə eyni hüquqi rejimə malik olmalarını, həmçinin subyektiv hüquqların müdafiəsilə bağlı imkan və vasitələrin həcmində də (o cümlədən iddia müddətlərinin tətbiq olunmaması da) fərqlərin mövcudluğunu inkar edir. Bu müddəaların başqa cür qəbul edilməsi mülkiyyət növləri arasında ayrı-seçkilik yaratmaqla yanaşı digər Konstitusiya normalarının deklarativliyinə gətirib çıxarmaqla bütövlükdə onların sistemliliyinə xələl gətirmiş olardı.

Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin əsasıdır, ən yüksək və birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir (Konstitusiyanın 147-ci maddəsi).

Konstitusiyanın 149-cu maddəsinin III hissəsinə görə, qanunlar Konstitusiyaya zidd olmamalıdır. Konstitusiyanın «Keçid müddəalarının» 8-ci bəndinə əsasən, bu Konstitusiyanın qəbul edildiyi günədək Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan qanunlar və başqa normativ hüquqi aktlar bu Konstitusiyaya zidd olmayan hissədə qüvvəsini saxlayır.

Konstitusiyanın 25-ci maddəsinin I hissəsinə görə, hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Eyni münasibət və vəziyyətlərdə hər kəsin hüquq və vəzifələrinin bərabərliyinə təminat verən bu konstitusiya norması baxımından əvvəlki MM-in 85-ci maddəsinin 3-cü bəndi xüsusi mülkiyyətdə olan əmlakın qanunsuz sahiblikdən qaytarılması tələblərinə də şamil olunmalıdır.

Görüdüyü kimi, hazırki mübahisəyə iddia müddətinin tətbiqi yolverilməzdir və bu barədə cavabdehin verdiyi ərizə əsassız.

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, iddianın tam həcmdə təmin edilməsi barədə qətnamə qəbul etməyinizi xahiş edirəm.

“___” fevral 2012-ci il

                                        İmza:                                           / Q.C.Məmmədov /

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.