Sorğu–2–“Azercell Telekom” MMC-nin prezidenti Kiril Qaburiç cənablarına

Paylaşın

“Azercell Telekom” MMC-nin prezidenti Kiril Qaburiç cənablarına

Hörmətli Prezident!

İmişli rayonu Məhəmmədli kəndində yaşayan Xəmmədov Abdul Qaran oğlu hüquqlarını təmsil etmək üçün mənə etibarnamə vermişdir.

Xəmmədov Abdul Qaran oğlunun qızı Əliyeva Vəfa  Abdul qızının Əliyev Elnur Yengibar oğlu tərəfindən öldürülməsi ilə bağlı Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Nizami      Quliyevin icraatında cinayət işi  vardır.

Həmin cinayət işinin tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması üçün (051) 368-85-98 mobil nömrəsindən 01 yanvar 2012-ci il tarixindən 21 sentyabr 2012-ci il tarixinədək  gedən SMS-lərdən “çıxarış”ların məhkəməyə təqdim edilməsi zərurəti yaranmışdır.

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq,  Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 57-ъи маддясинин биринъи щиссясиnə, “Вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы гайдасы щаггында” Азярбайъан Республикасыnın 10 ийун 1997-ъи ил тарихли Ганунунун 5-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиnə və “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1024-IIQD saylı Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən, (051) 368-85-98 mobil nömrəsindən 01 yanvar 2012-ci il tarixindən 21 sentyabr 2012-ci il tarixinədək  gedən SMS-lərdən “çıxarış”ları бу sorğunu Сизя тягдим edən  шяхс васитясиля  və ya yuxarıda qeyd edilən poçt ünvanımız vasitəsilə бизя verməyinizi хащиш едиrəm.

Tələb olunan məlumatlar Lənkəran Ağır Cinayətlər  Məhkəməsinə təqdim etmək üçündür.

 

Qoşma: – Məmmədov Qurban Cəlal oğlunun adına verilmiş etibarnamənin surəti,

«ЧАЛХАН» ММЪ-нин директору:                          / Г.Ъ.Мяммядов /

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir